REKLAMAČNÍ ŘÁD


ČLÁNEK 1 – všeobecná ustanovení

 1. Vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem se řídí občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb., v platném znění, zejména ustanoveními smlouvy o dílo.
 2. Chemické nebo mokré čištění jsou považovány za údržbu věcí, kterou provádí zhotovitel na základě objednávky objednatele viz obchodní podmínky.
 3. Vady zjevné jsou takové vady, které lze běžnou (obvyklou) pozorností objevit (např. skvrny, nadměrné odřené části, bezbarvé apod.).
 4. Vady skryté jsou takové vady, které nelze běžnou pozorností objevit (např. vada materiálu, nevhodná doporučení od výrobce k ošetření, poškození používáním, potřísnění kyselinou, močí, krví apod., se projeví až po provedené službě čistírnou, čistírna za tyto vady neodpovídá.
 5. V souladu s ustanovením § 2594 občanského zákoníku upozorňujeme, že provedeným čištěním (odplavením nečistot) se některé vady zvýrazní. Znaky opotřebení nelze odplavením nečistot odstranit. Čistírna neodpovídá za vady a škody, které by následkem čištění vadné zakázky vznikly.
 6. Za vady nelze považovat případy, kdy ani po řádně provedeném čištění čistírnou není nečistota (skvrna) odstraněna. Čistírna neodpovídá za to, že skvrna způsobená objednatelem bude odstraněna.

ČLÁNEK 2 – Odpovědnost za vady a čištění

 1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má provedená údržba při převzetí věci objednatelem od zhotovitele, jakož i za vady, které se vyskytnou po převzetí v záruční době.
 2. Zhotovitel odpovídá také za vady, jejichž příčinou je vadnost věci, která má projít údržbou, či nevhodnost pokynů objednatele, jestliže objednatele na vadnost věci či nevhodnost pokynů neupozornil předem (souhlas s čištěním). Za vadnou věc se považují věci, které mají zjevné vady.
 3. Trvá-li objednatel na svých požadavcích přes upozornění zhotovitele na vady věci nebo nevhodnost pokynů pro údržbu a zhotovitel nevyužije práva na neuzavření nebo odstoupení od smlouvy, zhotovitel údržbu provede, a to na základě písemně sjednaných podmínek (souhlas s čištěním). V tomto případě zhotovitel neodpovídá za vady ani škody, které v důsledku vadné věci nebo nevhodných pokynů na věci vzniknou.

Článek 3 - Převzetí věci k čištění

 1. Podmínky údržby, sjednané podle čl. 2 odst. 3 jsou dohodnuty písemnou formou a vztahují se vždy pouze na objednávku nebo věc, uvedenou v těchto podmínkách (souhlas s čištěním).

Článek 4 - Reklamace vad

 1. Objednatel uplatňuje svůj nárok z odpovědnosti za vady formou písemné reklamace. Právo uplatňovat reklamaci má pouze objednatel.
 2. Reklamace je uplatněna vytknutím vady (popsáním projevu vady) a uplatněním nároku (požadavku), vyplývajícího z odpovědnosti za tuto vadu.
 3. Zhotovitel je povinen vydat objednateli písemné potvrzení o tom, kdy právo uplatnil, jakož i o provedení opravy a o době jejího trvání, popř. o jiném způsobu vyřízení reklamace v dohodnuté lhůtě. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečných odkladů, a to nejpozději do jednoho měsíce ode dne uplatnění reklamace, pokud se strany nedohodnou jinak.
 4. Vady zjevné je nutno reklamovat ihned při převzetí. Vady, které mohou vzniknout během prosychání nebo zaschnutí nejpozději do 24 h, pozdější uplatnění není možné. Práva z odpovědnosti za vady zaniknou, nebyla-li uplatněna v zákonné lhůtě. Reklamace na jakost provedené služby (zjevné vady) musí být uplatněny objednatelem bez zbytečného odkladu při převzetí zakázky.
 5. Reklamaci nelze uplatnit u dlouhochlupých a hustých koberců, viz obchodní podmínky jejichž osnova je zanedbaná údržbou objednavatele. To znamená, že je špína zapouzdřená v osnově a čištěním se může uvolnit a zvýraznit. Tato špína je spojena s osnovou a nelze ji stroji a čistícími metodami odstranit. Za to čistírna nenese odpovědnost.

Článek 5 - Nároky z odpovědnosti za vady

 1. Jde-li o vadu odstranitelnou, má objednatel právo na bezplatné odstranění vady, a to v dohodnuté lhůtě nejdéle jeden měsíc.
 2. Nelze-li vadu odstranit nebo neodstraní-li ji zhotovitel v dohodnuté lhůtě, má objednatel nárok na náhradu škody dle čl. 7.

Článek 6 - Převzetí udržované věci

 1. Objednatel je ve vlastním zájmu povinen bezprostředně po převzetí udržované věci tuto prohlédnout a bez zbytečných odkladů informovat zhotovitele o případných zjištěných zjevných vadách.
 2. Objednatel je povinen vyzvednout si udržovanou věc nejpozději do jednoho týdne od oznámení o vyzvednutí. Neučiní-li tak, je povinen zaplatit poplatek za každý týden uskladnění. Viz obchodní podmínky.
 3. Nevyzvedne-li si objednanou věc ve lhůtě do šesti měsíců ode dne, kdy byl povinen ji vyzvednout, má zhotovitel právo věc zlikvidovat a požadovat, tak po objednavateli náklady v plné výši.
 4. Pokud objednatel ztratí písemné potvrzení o převzetí objednávky, není zhotovitel povinen vyhledat údaj o potvrzení ve své evidenci. Pro vydání zakázky je vyžadováno přesné popsání zakázky (datum, číslo Zl, jméno..)

Článek 7 - Odpovědnost za škodu

 1. Zhotovitel odpovídá za škodu, způsobenou poškozením, ztrátou nebo zničením věci, kterou převzal od objednatele k provedení údržby.
 2. Škodu hradí zhotovitel nebo jeho zmocněný zástupce v penězích na základě posouzením soudním znalce pojišťovny. Pro výpočet zůstatkové ceny se přihlíží k amortizaci výrobku, dle platných zákonů. Na základě žádosti objednatele, a je-li to možné nebo účelné, hradí se škoda uvedením do předešlého stavu v den při převzetí zakázky.
 3. Při určení výše škody se vychází z ceny věci v době poškození (obecné ceny), tj. s přihlédnutím k amortizaci (jejímu opotřebení, stáří a vadám). Výše náhrady škody určuje soudní znalec pojišťovny.
 4. Zhotovitel si vyhrazuje právo nahradit poškozenou věc stejnou věcí, případně jiným zbožím se stejnými parametry.

Článek 8 - Závěrečná ustanovení

 1. Tento reklamační řád platí pro provozovny a smluvní sběrny firmy Špína Pryč s.r.o.
 2. Informace k mimosoudnímu řešení sporů dle ust. § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. V souladu s novelou zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, jenž nabyla účinnosti k datu 1.2.2016, si dovolujeme informovat spotřebitele o možnosti mimosoudního řešení sporů. Orgánem příslušným k projednávání sporu je České obchodní inspekce. Kontaktní údaje: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, Praha 2, PSČ 120 00, e-mailová adresa: adr(na)coi(tecka)cz , webové stránky: adr.coi.cz .

Reklamační řád nabývá na účinnosti dnem 1. 1.2024