OBCHODNÍ PODMÍNKY

Čištění a čalounění

Objednávka o zajištění čištění čalounění

K uzavření objednávky dochází postupem, kdy objednatel prostřednictvím objednávkového formuláře na webu www.spinapryc.cz , e-mailem či telefonicky objednává čištění čalounění v domácnosti či komerčním objektu. Každá objednávka učiněná prostřednictvím objednávkového formuláře, je ze strany zastupitele firmy ŠPÍNA PRYČ s.r.o. převzata a zpracována. Vyřízení objednávky bude probíhat formou e-mailové, telefonické komunikace. Klient je poté informován prostřednictvím jím sděleného emailového, telefonického či jiného elektronického kontaktu o dostupnosti služeb. Klientovi je s informací o dostupnosti služeb zaslána orientační cenová nabídka( OCN) včetně návrhu předpokládané ceny, dle poptávaného rozsahu prací, společně se specifikací samotného čištění.
K uzavření objednávky dochází okamžikem výslovné akceptace nabídky služeb učiněné formou telefonické či elektronické odpovědi ze strany klienta v návaznosti na obdrženou informaci o dostupnosti služeb spolu se specifikací čištění.
Okamžikem uzavření objednávky jsou strany vázány a vznikají jim vzájemná práva a povinnosti z této objednávky vyplývající.

Předmět a doba plnění

Předmětem je závazek k výkonu díla provádět pro klienta dohodnuté čištění v objednaném rozsahu a závazek klienta tyto práce převzít a zaplatit za ně ujednanou cenu.
Doba plnění se sjednává na dobu provedení sjednaného typu čištění.

Cena prací, účtování prací, platební podmínky

Cena čištění byla stanovena dohodou smluvních stran a je uvedena v cenové kalkulaci obsažené v nabídce zaslané klientovi prostřednictvím e-mailové, případně podobné elektronické podobě. Stanovená cena může být jednostranně firmou ŠPÍNA PRYČ s.r.o. změněna dle reálné náročnosti čistících prací oproti obvyklé náročnosti. Na navýšení předpokládané ceny bude klient vždy upozorněn předem, na místě realizace v jeho přítomnosti. Pokud klient navýšení neodsouhlasí nebo pokud nestanoví priority čištění v předem domluvených prostorách, určí priority čištění technik. Neprovedené práce nebudou předmětem reklamace ze strany klienta.
Podkladem pro účtování čištění, je jejich skutečné provedení technikem. Klient je povinen zajistit převzetí čištění vždy bezodkladně po skončení čištění v daném termínu a stvrdit svým podpisem či ústním sjednáním souhlas s odevzdanou prací. V případě nepřítomnosti klienta, kdy nedojde z důvodů nikoliv ze strany firmy ŠPINA PRYČ s.r.o. k potvrzení výkazu práce, se považují všechny práce za řádně vykonané a klientovi předané.
Klientovi budou účtovány i řádně odvedené vícepráce, odsouhlasené klientem osobně, telefonicky či formou elektronické komunikace. Vícepracemi se rozumí čištění nad rámec předem objednaných a potvrzených služeb čištění.
Klient se zavazuje realizovat platbu ihned po ukončení čištění, a to v hotovosti či bankovním převodem oproti daňovému dokladu.
Klient se zavazuje fakturu ve lhůtě splatnosti uhradit.

Práva a povinnosti smluvních stran

Klient je povinen:

 • Poskytovat technikovi v rámci provádění čištění bezúplatně vodu a elektrickou energii.
  dále se klient zavazuje upozornit technika na poškozené, rozbité či nefunkční zařízení domácnosti, stejně jako ho upozornit na zařízení či další předměty způsobilé přivodit či způsobit zranění.
 • Zajistit ochranu svých šperků, hotovosti a jiných cenností uzamčením či jiným způsobem zabezpečení, tak aby nebyly volně přístupné.

Zhotovitel je povinen:

 • Provést čištění v rozsahu a lhůtě, které jsou sjednané. Dále je povinen uvést do původního stavu dotčené prostory včetně začištění (např. toaleta, umyvadlo, místo čištění, průchozí uličky v případě znečištění)
 • Dodržet rozsah a dobu plnění čištění v rámci času nezbytně nutného k výkonu práce. V případě, že nebude moci sjednaný termín dodržet, je povinen o tom klienta informovat. Klient má právo v tomto případě na náhradní plnění ve vzájemně dohodnutém termínu.

Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné dnem 1.1.2024.

Kusové koberce

Vážení zákazníci, zdvořile Vás žádáme o pozorné pročtení podmínek čištění. Každý rok čelí čistírna Špína Pryč stále
větším výzvám ve svém oboru. Práce se stávají složitější díky stále novým materiálům a kombinacím. To představuje
řadu náležitostí v péči o Vaše koberce či jiné texIlní povrchy. Aby si udržela tempo, čelí neustálému řešení výzev k
zachování dokonalosI výrobku. Vše je důležité, ať malý rodinný historický kousek, nebo luxusní a drahé perské
koberce. Čistírna koberců se snaží zachránit každý kousek svým zákazníkům.

 • Sběrna koberců přijímá do čištění koberce až do rozměru 3m na kratší straně, větší rozměry po domluvě.
 • Cena čištění je odhadní a finální cena je určena v sídle čistírny koberců pod homogenním osvětlením. Cena se odvíjí
  od materiálu, konstrukce, míry znečištění a délky chlupu. Platba za službu je po čištění. Sběrna koberců vybírá zálohu
  přiměřenou velikosI zakázky, nejméně však 20% z odhadní ceny čištění.
 • Zakázkový list sběrny je Vaším dokladem k vyzvednutí koberce.
 • Na zodpovědnost klienta čistíme podlepované koberce z vlny, či hedvábí ( z důvodu konstrukce, materiálu i stáří
  není možné poskytnout záruku)
 • Čistírna nezodpovídá za úplné odstranění skvrn po jednorázovém čištění, zejména, když skvrny byly staré nebo už
  předtím čištěné. Čistírna koberců si vyhrazuje právo na zamítnutí námitek k čištění v souvislosI se vzhledem v
  případě, že koberec byl potřísněn agresivními tekuInami ( moč, zvratky, žaludeční šťávy, kyseliny) zároveň se toto
  právo vztahuje ke skvrnám (víno, krev, propáleniny), které byly delší dobu v kontaktu s kobercem. Výše uvedené
  znečištění může způsobit navýšení ceny o 50%.
 • Kvalitu vykonané práce je nutno zkontrolovat při převzetí zakázky nebo v domácích podmínkách ve stejný den.
 • Čistírna službu provádí obvykle během 14I dnů od předání na sběrném místě. Pokud je koberec nutno přečišťovat,
  lhůta se může prodloužit. V případě nevyzvednutí koberce do 10 kalendářních dnů od vyzvání zákazníka k předání
  zakázky se vybírá poplatek za skladování ve výši 20kč/den/kus koberce. Po uplynutí 6I měsíců se koberec likviduje.
 • Sběrna může odmítnout vykonání služby.

Skryté vady, škody a zvýrazněné opotřebení textilních materiálů

Po čištění se u některých typů koberců může projevit opotřebení kryIny. Některé vrchní čásI zhotovené z vysoce
módních materiálů nelze vyčisIt se zachováním všech módních efektů nového nepoužitého výrobku.
V souladu s ustanovením § 2594 občanského zákoníku upozorňujeme, že provedeným čištěním (odplavením nečistot)
se některé vady zvýrazní. Znaky opotřebení nelze odplavením nečistot z koberce odstranit. Čistírna neodpovídá za
vady a škody, které by následkem čištění vadné zakázky vznikly.

 • zapuštění tmavé barvy do světlých částí i opačně
 • lesky a mechanické opotřebení nelze zcela zrenovovat
 • přírodní hedvábí, vlna apod.

Podlepované koberce

 • kvalita čištění závislá na střihu, hutnosI vlákna a materiálu a zejména délce vlasu
 • sypající se prášek z koberce. Steřelé lepidlo mezi vrstvami koberce se již uvolňuje
 • koberec je cíIt gumou může se projevit po čištění

Dlouhochlupé koberce

 • při procesu sušení mohou zahnědnout konce chlupu, zejména u světlých koberců z materiálů na přírodní bázi
  (mercerovaná bavlna, bavlna, celulóza a pod.)
 • koberce z jemných synteIckých vláken (mikrovlákno), mechanické opotřebení, zanešená cizí vlákna zvýrazní se.
 • chybí symboly pro ošetřování. Předpoklady různorodého materiálu. Možnost poškození
 • moč a zvratky. Nemusí jít zcela odstranit. Některé koberce mohou být cíIt i po přečištění. Přírodní koberce nemusí
  uvolnit viditelnou skvrnu
 • koberec byl neodborně čištěn akIvními čisIdly - pěny ve spreji, Vanish, a další. Tyto přípravky v koberci stále působí
  a mohou po přečištění v čistírně způsobit změnu barvy nebo nažloutlé fleky na přírodních kobercích, zejména
  vlněných.

 Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné dnem 1.1.2024.